VSETH Zürich: Mathematik
VSETH Zürich: Physik
VSETH Zürich: String Theory
VSG Düngen / Holle II
Veitstanz
Vinyl Only RecordShop (Heidelberg)
Vita Sana Gesundheits- & Rehasport e.V.
Volvopenta